Statstilskudd - historikk

Forskriften for statstilskudd til frivilligsentraler bygger på en over 30 år lang historie.

Oppdatert 07.02.2024

2025

NFS sendte i desember 2023 innspill til statsbudsjett 2025, der vi ber om en generell styrking av tilskuddet for å bedre sentralenes økonomi. Innspillet til statsbudsjett 2025 kan du lese her.


2024

7. februar 2024 fordelte Lottstift årets statsbudsjett til kommunene for videre utbetaling til frivilligsentralene. Årets sum er på kr 480 046 pr sentral. 
Det utgjør krav om minimum lokalfinansiering på 320 031.
Hvilket betyr at hver sentral skal ha et driftsbudsjett på minimum 800 077 i 2024

Dette er det Lottstift skriver på sine nettsider:
Vi har betalt ut 247 millionar kroner til 321 kommunar. Kommunane skal fordele midlane til 515 frivilligsentralar. Det vil seie at kvar frivilligsentral får 480.046 kroner i tilskot. På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskotsordninga.

For driftsåret 2025 og framtidige søknadsrundar vil søknadsfristen vere 1. juni kl. 13.00. Det vil seie at de i 2024 må søke innan den 3. juni klokka 13.00, for å bli vurdert for tilskot for driftsåret 2025 (I 2024 er 1. juni ein laurdag, så fristen er flytta til mandag 3. juni).

Se mer info her: Tilskotsordning for frivilligsentralar - Lottstift


2023

Etter mange år med usikkerhet kom et skred av nye frivilligsentraler da forskriften endelig var på plass. I 2023 er 515 sentraler tildelt statstilskudd. Årets sum etter fremlagt statsbudsjett var på 423 752 per sentral. Her er Lotteri- og stiftelsestilsynet sin oversikt over sentraler som fikk tilskudd i februar 2023

Vi var svært glade for å se at 32 nye sentraler fikk tilskudd, men derimot misfornøyd med at vårt krav om å øke potten tilsvarende antall nye sentraler ikke ble ivaretatt – Noe som medførte at de aller fleste sentralene fikk utdelt mindre penger enn i fjor. 

Deretter publiserte NFS to nyhetssaker om tildelingen (Gladsak med bismak og Håpet ligger i revidert statsbudsjett), og jobbet politisk med å øke potten i revidert statsbudsjett. NFS sitt styre hadde dialog med både regjeringspartiene og opposisjonen i dette arbeidet, og fikk i revidert statsbudsjett i mai gehør for kravene våre. Statsbudsjettposten for tilskudd til frivilligsentralene økte da med ca. 23 millioner, noe som gav hver frivilligsentral en tilleggstildeling på 47 446 kroner. Brev fra Lottstift om tilleggstildelingen kan du lese her.

Total statstilskudd pr sentral i 2023 (423 752 + 47 446) = 471 198
Det utgjør krav om minimum lokalfinansiering på 314 132
Hvilket betyr at hver sentral skal ha et driftsbudsjett på minimum 785 330 i 2024


2022

Ny forskrift

I 2016 ble statstilskuddet overført fra Kulturdepartementet til Kommunaldepartementet, med mål om at øremerkingen skulle opphøre og tilskuddet bli en del av kommunenes rammetilskudd. Norges Frivilligsentraler kjempet sammen med mange andre mot vedtaket, og i 2020 snudde Stortinget. Frivilligsentralene er nå tilbake hos Kultur- og likestillingsdepartementet, og i 2022 kom ny forskrift for statstilskuddet. 

Da den nye Forskriften om tilskudd til frivilligsentraler ble vedtatt av Regjeringen Støre i juli 2022 var det etter en lang prosess med høringer og innspill. NFS har blitt lyttet til i prosessen, og har tro på at ordningen vil fungere godt. Vi har som et av våre politiske mål at vi fortløpende skal evaluere implementering av ny forskrift, og samle tilbakemeldinger slik at forskriften kan forbedres om det viser seg at formuleringene har uønskede effekter på sentralenes virke.

Mandag 24. januar sendte KUD brev til alle kommuner med en frivilligsentral, med informasjon om tildelingen av øremerkede midler for frivilligsentraler for 2021.  Vedlagt var oversikt over tildeling per kommune og retningslinger for tilskuddsmottakere. Statstilskudd for en frivilligsentral med 100% stilling* er i 2022 kr 448 000 per sentral.

25. nov 2022 sendte KUD følgende brev Frivilligsentraler - om rapportering av tilskudd for 2022 og søknad om tilskudd for 2023, til alle kommuner.

Frist for å rapportere på bruk av tilskuddet 2022 var 1. mars 2023


2021

Onsdag 06. oktober 2021 sendte KUD brev til alle kommuner, med informasjon om tildeling midler for frivilligsentraler for 2022

Mandag 21. desember sendte KUD brev til alle kommuner med en frivilligsentral, med informasjon om tildelingen av øremerkede midler for frivilligsentraler for 2021. Vedlagt var oversikt over tildeling per kommune og retningslinjer for tilskuddsmottakere. Statstilskudd for en frivilligsentral med 100% stilling* er i 2021 kr 440 000 per sentral.

*sentraler med 100% stilling i 2016


2020

Onsdag 17. juni 2020 ble en historisk dag for alle som er opptatt av frivilligsentralene og frivilligheten, både på Stortinget og blant våre mange støttespillere i kommunene landet rundt. Stortinget vedtok at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden!

Hele vedtaket lyder:

‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››

Vi fremviser til frivilligsentraler i forslag til Statsbudsjett 2021 (side 44-47) og innstillingen (side 62-63)  fra familie- og kulturkomite. Statsbudsjett ble vedtatt i slutten av desember uten endringer i teksten om frivilligsentraler.2017 - 2020

Resultat fra NFS sin spørreundersøkelse 2017 - 2020 

2020

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å øke tilskuddet til kr. 427 000* per sentral (med 100% stilling i 2016). 

 • *Grønt hefte: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2020
  • Side 181: Kolonne 10 - Tilskudd til frivilligsentraler
  • Fra side 183: oversikt over tilskudd per kommune

2019

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke tilskuddet til kr. 414 000* per sentral (med 100% stilling i 2016). 

 • *Grønt hefte: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2019
  • Side 195: Kolonne 8 - Tilskudd til frivilligsentraler
  • Fra side 197: oversikt over tilskudd per kommune

2018

Tilskuddet økte i forslag til statsbudsjett i oktober med kr. 27 000*. I desember 2017 ble det vedtatt at rammetilskuddet totalt skal økes med ytterligere 5 millioner.** 

Det betyr at for hver sentral en kommune har (med 100% stilling i 2016) ble det overført kr. 403 000 i rammetilskudd (392’ + 11’).

 • *Grønt hefte: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2018. 
  • Side 182: Kolonne 8 - Informasjon om tilskudd
  • Fra side 185: oversikt over tilskudd per kommune
 • **Rundskriv 10.01.2018: Statsbudsjettet for 2018 -  Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner.
  • Vedlegg 1 viser tilleggsbeløpet som er overført til hver kommune.

2017

Tilskuddet ble økt med kr. 47.000.- pluss kr. 8000,- til kompetanse og utvikling (midlene som tidligere gikk fra KUD til regionsamlinger og nettverksledere). Totalbeløp pr sentral ble kr. 365.000.*

 • * Grønt hefte: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2017
  • Side 178: Kolonne 8 - Informasjon om tilskudd
  • Fra side 180: oversikt tilskudd per kommuneGenerelt om endringen fra 2016 til 2019

2016

 • 15.06.2016 Den 15. juni 2016 vedtok Stortinget regjeringens forslag om at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler bør overføres til kommunene. 
  • Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2017 foreslå at tilskuddet innlemmes i kommunenes rammetilskudd. Dagens retningslinjer for ordningen vil med dette ikke bli videreført. Med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det ligge til rette for en videreutvikling av ordningen i tråd med lokale tradisjoner og behov. Det legges opp til at midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Fordelingen av midlene for 2017 vil bygge på Kulturdepartementets fordeling i 2016. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere om dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for dette i fordelingen av midler i påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden.
 • 05.07.2016 Informasjon fra Kulturdepartementet om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene.
 • 07.10.2016 Informasjon fra KS om kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene.
 • 18.11.2016 Brev fra Kulturdepartementet til alle landets kommuner; Informasjon om tilskudd til frivilligsentraler. Viktige deler i brevet:
  • I tillegg har Regjeringen foreslått at bevilgningen økes med 20 mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 47 000 kroner per sentral og er den største økningen av tilskuddet noensinne. Dette beløpet inkluderer midler til kompetansebygging og videreutvikling av sentralene. 
  • Fra 2017 blir det opp til hver enkelt kommune som mottar særskilt fordelte midler til drift av frivilligsentraler via den såkalte tabell-C, å legge til rette for god bruk av midlene. Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. 
  • Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet. Med et kommunalt helhetlig ansvar vil det ligge til rette for en videreutvikling av frivilligsentralene i tråd med lokale prioriteringer. 
  • Kulturdepartementet legger til grunn at kommunene fortsatt vil være opptatt av å ha gode sentraler med høyt aktivitetsnivå og at kommunene vil videreføre sitt engasjement knyttet til frivilligsentraler. 
  • Som omtalt ovenfor har frivilligsentralene til og med 2016 hatt krav om minimum 40 % lokal finansiering i tillegg til det statlige tilskuddet. Fordelingen av midler til kommunene i 2017 tar utgangspunkt i fordelingen i 2016.

2017 

 • 27.03.2017 Informasjon fra Kulturdepartementet om særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til kommuner med frivilligsentraler.

2018

 • 07.02.2018 Brev fra Kulturdepartementet om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2017 til 1. juni 2018
 • 11.04.2018 Video og utskrevet tekst fra Stortingets spørretime om tilskuddsendring for Frivilligsentraler.

2019

 • 11.01.2019 Brev fra Kulturdepartementet om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 (nettside)
 • 26.08.2019 Informasjon om tilskuddsfordeling 2021. Norges Frivilligsentraler har sett på mulig tilskudd for 2021 med utgangspunkt i 2019.

Stortingets Vedtak 2016

02.06.2015 Innst. 333 S (2014-2015)

Kildedok: Meld. St. 14 (2014-2015)

Innst. 333 S (2014-2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

5.1.7.2 Tilskudd til frivilligsentraker (siden 39)

Dagens oppgavefordeling 

Den statlige bevilgningen til frivilligsentralene fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. Prop. 1 S (2014–2015) fra Kulturdepartementet, kapittel 315 Frivillighetsformål, post 71 Tilskudd til frivilligsentraler. Innenfor bevilgningen er det avsatt midler til driftstilskudd for etablerte sentraler, etableringstilskudd til nye sentraler, kompetansebygging og samarbeid mellom sentraler, samt andre prosjekter. Størrelsen på det statlige tilskuddet til den enkelte sentral fastsettes av Kulturdepartementet innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Maksimalt driftstilskudd i 2014 ble fastsatt til 310 000 kroner. Etableringstilskuddet i 2014 ble fastsatt til 155 000 kroner. Ordningen har vokst fra rundt 90 sentraler i forsøksperioden (1991–1994) til rundt 400 frivilligsentraler som har mottatt tilskudd fra Kulturdepartementet i 2014. Sentralene som har mottatt tilskudd i 2014 er spredt over hele landet, og det finnes én eller flere sentraler i 328 av 428 kommuner. I perioden 2005– 2014 er det gitt etableringstilskudd til 161 nye frivilligsentraler. 

Departementets vurdering og forslag til endring 

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Institutt for samfunnsforskning med jevne mellomrom utført evalueringer av ordningen med tilskudd til frivilligsentraler. KS har også tatt initiativ til undersøkelser og notat om frivilligsentralenes rolle og betydning. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet. De senere årene har andelen kommunale sentraler økt til nærmere halvparten av de 400 frivilligsentralene. De fleste av sentralene som ikke er kommunalt drevne mottar kommunale tilskudd til driften. Disse tilskuddene inngår som en del av den lokale finansieringsandelen. Frivilligsentralene er avhengig av et godt samarbeid både med kommunale instanser og frivillige lag og organisasjoner for å kunne drive en god lokal sentral. Frivilligsentralene spiller en viktig rolle i berøringsflaten mellom sivilt og offentlig virke. Departementet vurderer at ordningen er så utbredt at det vil være hensiktsmessig å overføre ansvaret for å gi tilskudd til frivilligsentraler til kommunene. Med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det ligge til rette for en videreutvikling av ordningen i tråd med lokale tradisjoner og behov. Det vil være en forutsetning at kommunene overtar tilskuddsansvaret for de sentralene som ikke er kommunalt drevne. 

5.2. Komiteens merknader (side 49)

Tilskudd til frivilligsentraler 

Komiteen viser til at ordningen med tilskudd til frivilligsentraler har bidratt til å skape sosiale møteplasser og lagt til rette for frivillig virksomhet over hele landet. Kommunale frivilligsentraler utgjør omtrent halvparten av de 400 frivilligsentralene. 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, mener at kommunene bør få et større og mer helhetlig ansvar innenfor frivillighet, forebygging og folkehelse. 

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at tilskuddet til frivilligsentralene bør overføres til kommunene. 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at midlene bør øremerkes og økes i en opptrappingsperiode for å styrke frivilligsentralene. 

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at dette gir forutsigbarhet og mulighet for å styrke tilbudet i en sektor vi har et felles engasjement for.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at høringsinstansene advarte sterkt mot at statens finansiering av frivilligsentralene faller vekk og at sentralene skal finansieres av kommunenes ramme. Frivilligsentraler er ingen lovpålagt oppgave og er derfor svært utsatt når kommunale budsjetter blir for trange. Disse medlemmer vil derfor gå imot dette forslaget slik det er framlagt i denne meldingen.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet mener at en eventuell overføring av de statlige midlene ikke kan skje før etter en helhetlig gjennomgang av hele frivillighetsfeltet som inkluderer både frivilligsentraler, frisklivsentraler og andre tilbud innenfor frivilligheten i form av en egen sak til Stortinget.


11.05.2016 Kommuneproposisjonen 2017

Prop. 123 S (2015-2016)

5.2 Statlig styring (side 41)

5.2.3 Innlemming av øremerkede tilskudd

Annen informasjon

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler